Autogestió comptable i financera

Objectius del curs:

o Conèixer els principals documents administratius que ens trobarem
durant la vida de l’entitat.
o Prendre consciencia de la importància dels processos i funcions
administratives i econòmiques de la nostra entitat
o Entendre el que es la comptabilitat i la informació que ens dona.
o Saber diferenciar la gestió econòmica de la gestió financera.
o Aprendre a fer un control bàsic del pressupost i de la tresoreria

El contingut del curs es:

o Conèixer la documentació bàsica del tracte mercantil i societari:
– Elements d’una factura
– Altres documents administratius
o Generar un coneixement bàsic de les necessitats organitzatives del àrea
econòmica.
– Necessitats bàsiques i funcions a desenvolupar
– Circuit de gestió intern en funció de les obligacions registrals i
fiscals

o Introducció a la comptabilitat:
– Principis i funcionament de la comptabilitat
– Diferencia entre ingresso i cobrament i entre despesa i
pagament.
– Principals informes financers a conèixer
– Eines de control i seguiment
o Introducció a la elaboració del pressupost anual
– El pla de gestió
– Tipus de pressupost
– Execució del pressupost
– Fluxos de tresoreria

– Gestió bàsica de la tresoreria

Propers esdeveniments