Codisseny des de la cultura i l’art

  • Quines necessitats d‘incubació tenen els projectes culturals?
  • Com pot fomentar la incubació l’articulació i viabilitat dels projectes culturals i artístics?
  • Quines interaccions haurien de produir-se entre el cercle de cultura i la comunitat
  • d’incubació?

En aquesta sessió ens agradaria reflexionar entorn a les necessitats d’incubació específiques que poden tenir els projectes culturals i artístics. Catalunya té una «xarxa d’espais de producció artística» , entre els quals Hangar a Barcelona, que tenen una experiència a tenir en compte en aquest àmbit i amb els quals es poden establir col·laboracions. També diverses institucions artístiques i culturals han acollit residències o han fet acompanyament de projectes amb diverses modalitats. Coòpolis té un eix de Cultura cooperativa que, entre altres objectius, té els de donar a conèixer els principis i pràctiques cooperatives en l’àmbit cultural, facilitar la transformació d’associacions culturals amb activitat econòmica en cooperatives i estendre el model de gestió comunitària i cooperativa en la organització d’actes i esdeveniments culturals. Conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona s’ha publicat el llibre «Cultura cooperativa a Barcelona. Guia pràctica per al cooperativisme cultural» (que estarà a disposició dels participant a la sessió) que situa el context, ofereix orientacions pràctiques i un catàleg de casos de referència i inspiració. En les pràctiques i activitats culturals i artístiques molt sovint identifiquem valors com la col·laboració, la participació, la solidaritat, l’anhel de llibertat, l’acció col·lectiva, que són afins al cooperativisme i l’economia social i solidària. Però no tant sovint són contemplades les formes societàries de l’ESS per articular aquest sector que, d’altra banda, està sotmès a la temporalitat, la inestabilitat d’ingressos i/o la precarització laboral.

Ens preguntarem que poden oferir uns espais i una comunitat d’incubació de Coòpolis per fer viables, articular i enfortir els projectes culturals i artístics des del cooperativisme i l’ESS. I mirarem de concretar quins espais, recursos, suports i formes de col·laboració són necessaries perquè això passi.

Procés de codisseny de la comunitat d‘incubació

Aquesta sessió forma part d‘un procés en 14 sessions per codissenyar de la comunitat i els espais d‘incubació de Coòpolis que, de febrer a juny de 2019. L‘objectiu és dotar-se d‘un recurs més que faciliti la consolidació i l’ampliació de l’economia social, solidària i comunitària tot desplaçant l’economia capitalista extractiva.

Després d‘una primera sessió per «posar-nos en dansa» el 18 de febrer a la Nau 69 de Can Batlló treballem el codisseny des de perspectives diferents, enriquidores i complementàries. Ja hem fet sessions enfocant la perspectiva de la incubació:

  • des dels barris
  • des de l’educació i la recerca
  • des de les cures i els feminismes
  • des dels usos dels espais
  • des de les tecnologies lliures

I volem seguir fent-ho des de Can Batlló i els comuns urbans, des de la diversitat i les migracions, des de la intercooperació, des del reciclatge i la cultura maker, des del consum i des de la mobilitat.

Seguim metodologies que ens permeten:
• Construir un imaginari compartit de la comunitat d’incubació com a dispositiu generador i consolidador d’economia cooperativista i comunitària
• Detectar les necessitats individuals i grupals
• Definir entre totes els principals valors sustentats per una àmplia majoria
• Detallar els requeriments de la infraestructura de l’espai d’incubació, infraestructura tecnològica i canals de relació/comunicació.
• Establir l’estructura organitzativa per a la co-gestió de l’espai i altres infraestructures, així com els requeriments i capacitats tècniques per mantenir el bon funcionament

Volem veure com podem crear un dispositiu transicional que contribueixi a ampliar i consolidar l’espai de l’economia cooperativista i comunitària. Quins són els requeriments que han de definir l’espai físic de la incubadora a Can Batlló, la seva (auto)gestió i la seva articulació sectorial i territorial als barris de Barcelona, quin paper juga en l’ecosistema de l’ESS barceloní, metropolità, català, ibèric, mediterrani, europeu i internacional; i com s’ha de relacionar i coordinar amb altres agents.

Cada sessió té un equip organitzador i dinamitzador que convida persones i entitats que poden fer aportacions a la perspectiva adoptada; però si us interessa una sessió també podeu demanar participar-hi. Trobareu informació de les sessions a la secció incubació de la web de Coòpolis.

 

Propers esdeveniments