L’habitatge cooperatiu: de la teoria a la pràctica

Aquests darrers anys estem veient com el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús va germinant
pel territori català a través d’algunes experiències consolidades i el naixement de nous projectes. Tot i
així la manca d’un marc legal que delimiti amb precisió les característiques de l’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús pot donar lloc a concrecions diferents del model per part de cadascuna de les
experiències, pel que fa a qüestions jurídiques, econòmiques, arquitectòniques, etc.
Des de Coòpolis i La Dinamo coorganitzem una jornada per poder aprofundir i debatre
col·lectivament sobre com anem concretant alguns aspectes que considerem especialment rellevants
en la definició del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, des de les experiències ja existents i
des d’aquelles que encaren ara el procés de promoció. Compartir els debats i reflexions que anem
desenvolupant en el si dels nostres grups i avançar col·lectivament en la definició d’un model comú i
transformador.
Proposem realitzar una jornada enfocada al propi sector, que permeti desenvolupar alguns debats ja
iniciats en trobades anteriors, enlloc d’una jornada amb ponències de persones amb expertesa o de
difusió del propi model, que ja se n’estan realitzant darrerament. Per això es proposa debatre sobre
tres temes prou concrets, que des del nostre punt de vista, marquen la línia política del model que
estem impulsant. Aquests són:
– aportacions inicials i quotes d’ús mensuals
– mecanismes d’acumulació col·lectiva de recursos
– transmissió del dret d’ús dels habitatges
Es proposa que la jornada s’estructuri en tres blocs: a) una presentació inicial, en què s’expliqui com es
concreta cada un dels aspectes proposats en les diverses experiències, b) 3 debats paral·lels, un per
cada aspecte, en grups de treball i c) posada en comú i relat en plenari del debat i les conclusions de
cada un dels grups.
Des de La Dinamo es recolliran els debats desenvolupats a la jornada per poder-ne fer un document
resum com a devolució de la jornada, que permeti anar construint un coneixement comú i compartit
de sector i pugui servir també als grups que estiguin en el procés de promoció.
Per a la presentació inicial proposem convidar-les següents experiències, que entenem ja han realitzat
els debats plantejats o estan actualment abordant-los: La Borda, Sostre Cívic, Cal Cases, La Xarxaire,
Parkformes Sarrià i Perviure.

Propers esdeveniments