FiraESSMigrant

Construint alternatives econòmiques diverses i transformadores

A Catalunya, l’Economia Social i Solidària (ESS) ha estat un motor important de transformació social en els últims anys des d’on es planteja la resolució col·lectiva de les necessitats de les persones en les diferents esferes de drets i incidir en la transformació de les relacions socials en tots els àmbits. La població migrant i racialitzada, no és aliena d’aquesta eina i a partir de pràctiques econòmiques pròpies, populars, solidàries i cooperatives, està apostant per l’ESS com una eina que doni resposta a problemàtiques específiques i promoure l’antiracisme com un valor de l’ESS.

 

Segons dades oficials (Idescat), per a l’any 2018 la població estrangera vivint a Catalunya era de 1.082.099 persones és a dir el 14,35%, xifra que és superior, perquè cal afegir les persones que es veuen obligades a viure en “situació irregular”. Són milers de persones a qui la Llei d’Estrangeria els nega la seva condició de ciutadania i l’accés i exercici dels seus drets bàsics i les col·loca en una situació de precarietat, explotació i vulnerabilitat en tots els àmbits.

 

La cronificació de la pobresa en amplis sectors de persones migrants i racialitzades són prova evident del racisme estructural de la societat espanyola. Són justament aquests sectors els que han patit amb major rigor els efectes de la crisi econòmica, i els que es troben en l’actualitat amb més dificultats per viure dignament, independentment de la seva formació o de les seves aspiracions personals. Les persones migrants i racialitzades són relegades als segments del mercat laboral més precaritzat i amb menor reconeixement social (hostaleria, serveis, neteja, cura a persones), i la gestió que es fa de la migració de manera utilitarista i en termes de tolerància, les situa com a destinatàries directes de discursos racistes i d’odi que s’estenen per tota l’Europa fortalesa.
El teixit de l’ESS no és aliè a aquesta realitat i té avui dia el repte d’incorporar la diversitat que existeix en la societat catalana, que implica no només a les persones migrants, sinó també a les noves generacions de catalans i catalanes d’orígens diversos, i a grups de població que pateixen l’exclusió històrica com el poble gitano; enriquint-se amb les seves experiències i propostes i convertint-se en un camí alternatiu als enfocaments predominants per a la generació d’ocupació dirigida a la població migrant i a grups minoritaris, que fins ara han estat els de la inserció laboral i l’emprenedoria individual.

 

La proposta que fem és la construcció d’una economia popular com a eina de transformació social, que tingui com a base la solidaritat i la lluita contra el racisme, que promogui i doni suport a les propostes col·lectives en clau de drets allunyats d’una mirada paternalista o assistencialista, i que es dirigeixi a trobar un espai comú en el moviment social transformador. Incorporar una perspectiva de diversitat i antiracista serà enriquidor per al conjunt del teixit solidari i cooperatiu i intensificarà la seva capacitat de transformació social i d’implicació de les capes més populars de la societat.

Ja hem començat el camí, però falta molt per recórrer. Per això construir espais de trobada, d’intercanvi, de re-coneixement i visibilització és fonamental. Qui fem part del Cercle de Migracions i Cooperativisme de Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de Barcelona, ​​i les altres organitzacions que s’han vingut sumant, presentem la Primera Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa, que es proposa visibilitzar les pràctiques econòmiques que es vénen portant a terme des de projectes cooperatius, solidaris i d’economia popular o “informal”, posant l’antiracisme al centre de les seves reivindicacions al costat de la resolució de les seves necessitats.


La cita és el proper 8 de juny des de les 10:00hs a Can Batlló, i convidem a totes les persones migrants i d’origen divers amb iniciatives/negocis/projectes econòmics (amb o sense forma jurídica) a què ens acompanyin. Entre totes podrem aportar en la construcció d’una economia transformadora diversa.

Construyendo alternativas económicas diversas y transformadoras

En Catalunya, la Economía Social y Solidaria (ESS) ha sido un motor importante de transformación social en los últimos años desde dónde se plantea la resolución colectiva de las necesidades de las personas en las distintas esferas de derechos e incidir en la transformación de las relaciones sociales en todos los ámbitos. La población migrante y racializada, no es ajena de esta herramienta y a partir de prácticas económicas propias, populares, solidarias y cooperativas, está apostando por la ESS como una herramienta que dé respuesta a problemáticas específicas y promover el antirracismo como un valor de la ESS.

 

Según datos oficiales (Idescat), para el año 2018 la población extranjera viviendo en Cataluña era de 1.082.099 personas es decir el 14,35%, cifra que es superior, porque a ello cabe añadir las personas que se ven obligadas a vivir en “situación irregular”. Son miles de personas a quienes la Ley de Extranjería les niega su condición de ciudadanía y el acceso y ejercicio de sus derechos básicos y las coloca en una situación de precariedad, explotación y vulnerabilidad en todos los ámbitos.

La cronificación de la pobreza en amplios sectores de personas migrantes y racializadas son prueba evidente del racismo estructural de la sociedad española. Son justamente estos sectores los que han sufrido con mayor rigor los efectos de la crisis económica, y quienes se encuentran en la actualidad con mayores dificultades para vivir dignamente, independientemente de su formación o de sus aspiraciones personales. Las personas migrantes y racializadas son relegadas a los segmentos del mercado laboral más precarizado y con menor reconocimiento social (hostelería, servicios, limpieza, cuidado a personas), y la gestión que se hace de la migración de manera utilitarista y en términos de tolerancia, las sitúa como destinatarias directas de discursos racistas y de odio que se extienden por toda la Europa fortaleza.
El tejido de la ESS no es ajeno a esta realidad y tiene hoy en día el reto de incorporar la diversidad que existe en la sociedad catalana, que implica no solo a las personas migrantes, sino tambien a las nuevas generaciones de catalanes/as de orígenes diversos, y a grupos de población que sufren la exclusión histórica como el pueblo gitano; enriqueciéndose con sus experiencias y propuestas y convirtiéndose en un camino alternativo a los enfoques predominantes para la generación de empleo dirigido a la población migrante y a grupos minoritarios, que hasta ahora han sido los de la inserción laboral y el emprendimiento individual.
La propuesta que hacemos es la construcción de una economía popular como herramienta de transformación social, que tenga como base la solidaridad y la lucha contra el racismo, que promueva y apoye las propuestas colectivas en clave de derechos alejados de una mirada paternalista o asistencialista, y que se dirija a encontrar un espacio común en el movimiento social transformador. Incorporar una perspectiva de diversidad y antirracista será enriquecedor para el conjunto del tejido solidario y cooperativo e intensificará su capacidad de transformación social y de implicación de las capas más populares de la sociedad.
Ya hemos empezado el camino, pero falta mucho por recorrer. Por ello construir espacios de encuentro, de intercambio, de re-conocimiento y visibilización es fundamental. Así quienes hacemos parte del Círculo de Migraciones y Cooperativismo de Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de Barcelona, y las demás organizaciones que se han venido sumando, presentamos la Primera Fira de Economía Solidaria Migrante y Diversa, que se propone visibilizar las prácticas económicas que se vienen llevando a cabo desde proyectos cooperativos, solidarios y de economía popular o “informal”, poniendo el antirracismo en el centro de sus reivindicaciones al lado de la resolución de sus necesidades.

La cita es el próximo 8 de junio desde las 10am en Can Batlló, e invitamos a todas las personas migrantes y diversas con iniciativas/negocios/proyectos económicos (con o sin forma jurídica) a que nos acompañen. Entre todas podremos aportar en la construcción de una economía transformadora diversa.

Propers esdeveniments