Gestió empresarial a mida de les cooperatives: consolideu el vostre projecte d’economia social

Dia 1: Organitzeu la vostra activitat

Aproximació als principals instruments que permeten impulsar la productivitat del vostre equip, la millora contínua i la seva governança.

1.1 Gestió per processos i millora contínua:
El concepte de productivitat: eficàcia i eficiència.
La gestió per processos i els 5 processos fonamentals a l’empresa.
Pla estratègic vs accions estratègiques: l’alineament de restriccions.
La gestió de la qualitat i la millora contínua.
1.2 La governança de l’entitat:
Conceptes bàsics de governança: Com definir funcions i tasques.
Governança i economia social: La governança sociocràtica.
1.3 Gestió de projectes: Kanban, Scrum i Trello

 

Dia 2: Controleu la sostenibilitat del vostre projecte

Entendre a través d’exemples els principals conceptes de la gestió econòmica i financera que permeten controlar l’evolució econòmica de la vostra activitat.

2.1 Comptabilitat per garantir la sostenibilitat financera.
Patrimoni: actiu, passiu i net.
Fons de Maniobra, Circulant Net i Solvència a curt termini.
Resultats, amortitzacions i cash flow.
Un indicador objectiu de la sostenibilitat financera.
2.2 Comptabilitat per a prendre decisions.
Pressupostos: despeses fixes, variables i discrecionals.
El cost de producció: despeses directes i indirectes.
Produir o subcontractar: cost rellevant i cost d’oportunitat.
Resultats per àrea o producte: despeses assignables i comunes.

 

Equip docent
La formació l’impartirà en Xavi López, soci-treballador de la cooperativa terrassenca Sprint Coop. El docent és economista amb 30 anys d’experiència en entorns empresarials diversos i en diferents àrees i posicions, incloent les finances però també la gestió de la producció, la qualitat i la gerència. Té experiència de 20 anys com a formador en comptabilitat general i comptabilitat analítica. El seu enfocament està orientat a treure el màxim profit de les eines de gestió innovadores, adaptades a les persones i organitzacions del segle XXI.

 

Propers esdeveniments